Polityka prywatności

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania strony internetowej http://stando.eu (dalej jako „Strona”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Strony oznacza akceptację poniższych warunków.

Prawa do Strony przysługują: STANDO SERVICES Sp. z o.o., zarejestrowanej pod numerem KRS 0000820235, z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1, lok. 104, (zwanej dalej „Współadministratorem 1”), STANDO LOGISTICS Sp. z o.o., zarejestrowanej pod numerem KRS 0000672660, z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1, lok. 104 (zwanemu dalej „Współadministratorem 2”), STANDO TRANSPORT Sp. z o.o., zarejestrowanej pod numerem KRS 0000801655, z siedzibą w 42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 1, lok. 104 (zwanemu dalej „Współadministratorem 3”) łącznie zaś zwanych „Współadministratorami”.

Współadministratorzy w § 4 Umowy z dnia 18.05.2019 roku, w przedmiocie współadministrowania danych (zwanej dalej „Umową”), wyznaczyli punkt kontaktowy, z którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może skontaktować się w sprawach ochrony jej danych osobowych, e-mail: biuro@stando.eu lub pod numerem telefonu: +48 34 361 63 98.

Informacje zamieszczone na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie prawa do Strony lub jego zawartości są zastrzeżone. 

W pełni respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób odwiedzających Stronę informujemy, iż w przypadku przekazania nam Państwa danych osobowych, przetwarzamy je w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego i prawa wspólnotowego w szczególności zgodnie z Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - (dalej jako “RODO”). 

Dane osobowe użytkowników Strony o ile takie zostaną przekazane podczas korzystania z Serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Dane te są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Ponadto, mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z przepisów RODO, niniejszym pragniemy przekazać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

Dane osobowe użytkowników Strony wykorzystane zostaną w celu obsługi zapytania przesłanego przez email lub też w celu kontaktu telefonicznego po zmówieniu takiego połączenia. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o współpracy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorze 1 lub Współadministratorze 2 lub Współadministratorze 3 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowościtj. wystawienia FV oraz w celach księgowych. Podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratorów danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust.1 lit. c) RODO. Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania zlecenia przewozu, wówczas podstawą prawną przetwarzania przez Współadministratora 1 lub Współadministratora 2, lub Współadministratorze 3 danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. b) RODO. 

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Współadministratora 1 lub Współadministratora 2 lub Współadministratorze 3 na zadane pytanie, zrealizowania umowy, zlecenia przewozu lub też wystawienia FV

Dane osobowe użytkowników Strony będą przetwarzane przez dwa lata liczone od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie skierowanego zapytania, chyba że Współadministrator 1 lub Współadministrator 2 lub Współadministratorze 3w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek przetwarzać dane przez dłuższy okres. W pozostałym zaś zakresie Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to konieczne w celach, w których zostały zebrane, np. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz zrealizowania zlecenia, a także przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zrealizowania umowy, zlecenia przewozowego lub też wystawienia FV. 

Każdy użytkownik Strony, jeżeli dojdzie do przekazania danych ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Współadministratorów oraz do dokonania ich zmiany, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania jak również prawo do ich przeniesienia. Każdy użytkownik ma także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Liquid Bulks

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Loading...